Predpoklady vydržania: oprávnená držba

Ďalšou z podmienok vydržania je existencia oprávnenej držby počas zákonom stanovenej minimálnej vydržacej doby (pri nehnuteľnostiach ide o dobu 10 rokov, pri hnuteľných veciach ide o dobu 3 roky).

Oprávnená držba predpokladá:
a) vôľu nakladať s vecou ako vlastnou,
b) faktické ovládanie veci,
c) dobrú vieru, že mi vec či právo patrí so zreteľom na všetky okolnosti, čo zahŕňa aj ospravedlniteľnosť omylu (skutkového či právneho) a
d) existenciu nadobúdacieho titulu. Čítať ďalej

Vydržanie veci všeobecne: predpoklady vydržania

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), okrem typických spôsobov nadobúdania vlastníctva k veci podľa § 132 OZ (napr. na základe zmluvných typov ako kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod., či na základe zákona – dedenie a pod.) upravuje aj špecifický spôsob získania vlastníctva k veci – vydržanie. Čítať ďalej