Kúpa vozidla (či inej hnuteľnej veci) od nevlastníka podľa Občianskeho zákonníka

Ak niekto kupuje nové auto (či iné motorové vozidlo), kupuje ho od oficiálneho predajcu, ktorý je licencovaný a teda pri takejto kúpe nehrozí takmer žiadne riziko, že získa auto, ktoré právne (napr. vlastnícky) nie je v poriadku. Riziko však hrozí pri kúpe ojazdeného vozidla. Podiel jazdených a individuálne dovezených vozidiel na celkovom počte predaných vozidiel v SR predstavuje okolo 40 %. Pravdepodobnosť kúpy právne „vadného“ vozidla je preto vysoká. Čítať ďalej

Prepadný záloh

Prepadným zálohom sa rozumie dojednanie zabezpečenia v prospech veriteľa tak, že ak dlžník nesplní svoj dlh (napr. zo zmluvy o pôžičke) včas a riadne, stáva sa veriteľ bez ďalšieho vlastníkom veci. Zabezpečovacia zmluva, ktorá obsahuje takéto dojednanie je absolútne neplatná. Zákaz dojednania prepadného zálohu je upravený priamo v zákone pri ustanoveniach o záložnom práve a zabezpečovacom prevode práva. Čítať ďalej

Predať, alebo darovať nehnuteľnosť? Dôvody, prečo pri jej prevode neobchádzať zákon

Trh s nehnuteľnosťami sa po dlhšom čase stagnácie znova stabilizuje. V súčasnosti je možné ľahšie predať či kúpiť nehnuteľnosť, čo umožňujú aj nízke úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch. Pravdaže, pri predaji nehnuteľnosti je potrebné splniť si daňové povinnosti, najmä daňovú povinnosť na dani z príjmu. Keďže daň z príjmu nie je nízka, ľudia sa snažia túto povinnosť znížiť a to zákonnou, ale aj nezákonnou cestou. Je pravdou, že úspora môže byť výrazná, ale oplatí sa to? Snaha obísť daňové zákony v smere zníženia dane z príjmu nie je dobrým riešením, pretože v sebe nesie (okrem možného trestnoprávneho postihu) viacero rizík, na ktoré je potrebné poukázať. Čítať ďalej

Kúpna zmluva: určenie cien vecí súhrnom a dôsledky tohto určenia na platnosť zmluvy

Uzatváranie zmlúv, u ktorých jednou z ich charakteristík je ich odplatnosť, v sebe okrem dohody o ostatných podstatných náležitostiach zahŕňa aj dohodu o odplate, jej výške, spôsobe jej platenia atď. U takýchto zmlúv je spravidla určenie výšky odplaty aj podstatnou náležitosťou zmluvy, pričom v prípade, ak k dojednaniu odplaty (jej výšky) nedôjde, spôsobuje to potom neplatnosť zmluvy.
Typickými prípadmi odplatných zmlúv sú kúpna zmluva (podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ako aj podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), zmluva o dielo (podľa Občianskeho aj Obchodného zákonníka), zmluva o predaji podniku atď. Nie každá z týchto zmlúv sa však stáva neplatnou, ak výška odplaty nie je dohodnutá.
Napr. v prípade zmluvy o dielo podľa § 634 a nasl. Občianskeho zákonníka, „Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu.“ V prípade kúpnej ceny pri predaji podniku podľa § 482 Obchodného zákonníka takisto cena nemusí byť dohodnutá, dokonca sa jej výška môže meniť až do doby jej účinnosti: „Predpokladá sa, že kúpna cena je určená na základe údajov o súhrne vecí, práv a záväzkov uvedených v účtovnej evidencii predávaného podniku ku dňu uzavretia zmluvy a na základe ďalších hodnôt uvedených v zmluve, pokiaľ nie sú zahrnuté do účtovnej evidencie. Ak má zmluva nadobudnúť účinnosť k neskoršiemu dátumu, mení sa výška kúpnej ceny s prihliadnutím na zvýšenie alebo zníženie imania, ku ktorému došlo v medziobdobí.“
V prípade kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka), však kúpna cena dohodnutá byť musí. Rovnako je potrebná dohoda o cene v prípade zmluvy o dielo podľa § 536 ods. 3 Obchodného zákonníka, „Cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v nej musí byť aspoň určený spôsob jej určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.“. Dohoda o kúpnej cene sa predpokladá aj v prípade kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka (§ 409 a nasl.), kde sú však (rovnako ako pri zmluve o dielo podľa Obchodného zákonníka) prípustné určité výnimky, ak zmluvné strany v zmluve určia spôsob jej dodatočného určenia, alebo prejavia výslovnú vôľu uzavrieť zmluvu aj bez určenia kúpnej ceny (potom sa na určenie ceny použijú ustanovenia § 488 a nasl. Obchodného zákonníka). Čítať ďalej