Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 4279/2016 zo dňa 12.10.2016: Zaplatenie peňažnej čiastky na iný účet ako na účet dlžníka je plnením dlžníkovi (nie majiteľovi účtu). Zároveň nejde o bezdôvodné obohatenie majiteľa účtu.

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 4279/2016 zo dňa 12.10.2016:

Právna veta: „Zaplacení určité částky na účet třetí osoby u peněžního ústavu představující sjednané platební místo s úmyslem dostát smluvenému závazku je třeba pokládat za plnění druhé smluvní straně, a nikoliv majiteli účtu. Takováto platba směřuje ke splnění závazku jedné smluvní strany vůči druhé, nezakládá právní vztah mezi osobou zasílající peníze a majitelem účtu a v důsledku její realizace v podstatě nabývá plnění osoba odlišná od subjektu, pro nějž byl zřízen bankovní účet. Proto plnění poskytnuté na základě určitého (byť později odpadnuvšího) právního důvodu mezi dvěma subjekty na bankovní účet třetí osoby vymezený coby platební místo nelze pokládat za bezdůvodné obohacení majitele tohoto účtu na úkor osoby peníze zasílající.“ Čítať ďalej

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 86/99: Uzavretie úverovej zmluvy medzi subjektami, z ktorých ani jeden nie je bankou

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obo 86/99 zo dňa 1.5.2001 (Rozhodnutie možno nájsť aj v časopise Zo súdnej praxe vydanie č. 3 ročník 2001 str. 60 vydané pod č. 30/2001):

Právna veta: „Veriteľom, ktorý sa zmluvou o úvere zaväzuje, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, nemusí byť iba banka alebo subjekt, ktorý má poskytovanie úveru v predmete podnikania. Takýto veriteľ však nemôže žiadať odplatu za dojednanie záväzku poskytnúť úver.“ Čítať ďalej

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 4 Cdo 5/98 z 25. marca 1998: Nemožnosť platnej námietky premlčania vo forme všeobecného vyjadrenia

 Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 4 Cdo 5/98 z 25. marca 1998: „Na námietku premlčania súd prihliadne len vtedy, ak sa dlžník premlčania zjavne dovolá; nestačí len všeobecné vyjadrenie dlžníka k časovému aspektu uplatneného nároku.“
Čítať ďalej

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp.zn. 6 Obo 222/96 zo dňa 31.10.1996: Oprávnene vznesená námietka premlčania a jej vplyv na rozhodnutie o trovách konania

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. októbra 1996, sp.zn. 6 Obo 222/96 zo dňa 31.10.1996: „Ak dôvodom späťvzatia žaloby je oprávnene uplatnená námietka premlčania vznesená žalovaným, z procesného hľadiska zásadne platí, že zastavenie konania zavinil žalobca a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalovanému.“ Čítať ďalej