Čo patrí a čo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)?

Aký majetok tvorí BSM je možné nájsť v § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ustanovenie § 143 znie: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. (Napr.: zákon 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.)

Čo je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo tiež BSM je špecifický typ spoluvlastníctva, pri ktorom na rozdiel od podielového spoluvlastníctva nie sú stanovené podiely jednotlivých spoluvlastníkov na veci. Z právnej stránky teda každý z manželov je vlastníkom celej veci v BSM. Praktickým dôsledkom takéhoto režimu je, že žiaden z manželov sa na veci v BSM napr. nemôže voči druhému manželovi dopustiť trestného činu krádeže, ak vec odníme z dispozície druhého manžela bez jeho súhlasu. Dôvodom je to, že aj manžel, ktorý vec „ukradol“ je jej vlastníkom v celosti a teda aj v tomto prípade nakladá z vlastnou vecou a nemôže byť za takýto skutok trestne stíhaný.