Služby

Hlavné právne odbory, v ktorých poskytujeme služby:

Zmluvná agenda:

Vyhotovovanie zmlúv, ich zmien a zrušenia (výpoveď, odstúpenie od zmluvy a pod.) v rôznorodých oblastiach práva (obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, konkurzné právo, daňové právo atď.) pre podnikateľov a občanov.

Sporová agenda:

Zastupovanie klienta v súdnych konaniach a konaniach pred inými orgánmi, od podania žaloby, vrátane účasti na pojednávaniach, zahŕňajúce aj podávanie opravných prostriedkov proti rozhodnutiam súdov a iných orgánov.

Register partnerov verejného sektora:

Poskytujeme službu oprávnenej osoby pri zápise klienta do registra partnerov verejného sektora, najmä vykonanie zápisu klienta do registra, vykonávanie akýchkoľvek zmenových zápisov v tomto registri atď.

Vymáhanie pohľadávok:

Právna pomoc pri vymáhaní pohľadávok voči dlžníkovi počínajúc výzvou na zaplatenie pohľadávky, cez súdne konanie až po vymoženie pohľadávky v exekučnom konaní; lustrácia dlhov dlžníka, prebiehajúcich súdnych sporov u dlžníka, konkurzných, reštrukturalizačných, exekučných konaní vedených na dlžníka.

Obchodné spoločnosti a družstvá:

Zakladanie obchodných spoločností a družstiev, zápis spoločností a družstiev do obchodného a živnostenského registra, zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri (zmena sídla, štatutárnych orgánov, predmetov podnikania, zvýšenia či zníženia základného imania atď.) vrátane vyhotovenia s tým spojených právnych dokumentov (vypracovanie návrhu na zápis do registra, spoločenskej zmluvy, jej zmeny, zápisnice z valného zhromaždenia a pod.).

Prevody a nadobúdanie podnikov:

Právne služby súvisiace s kúpou a predajom podnikov, častí podnikov, obchodných podielov v spoločnostiach, akcií podnikov a spoločností, jednotlivého majetku podniku a pod.

Konkurz a reštrukturalizácia:

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie, vypracovanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní; včasné upozornenie klienta na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie na dlžníka za účelom prihlásenia pohľadávky klienta do týchto konaní.

Daňové právo:

Poskytovanie právneho poradenstva v daňových veciach, vrátane zastupovania pred daňovými orgánmi ako aj zastupovania pred súdom v konaní o žalobách proti rozhodnutiam daňových orgánov.

Pracovné právo:

Bežná pracovnoprávna agenda, tvorba a príprava pracovných zmlúv, pracovných poriadkov, ich zmeny, ako aj právne služby pri skončení pracovného pomeru.

Nehnuteľnosti:

Právna pomoc v súvislosti s kúpou, darovaním, či predajom nehnuteľností (domy, byty, pozemky), zriaďovaním záložných práv a vecných bremien k nehnuteľnostiam, nájmom a podnájmom nehnuteľností. Vyhotovovanie zmlúv všetkých typov týkajúcich sa nehnuteľností.

Právne analýzy a stanoviská:

Vypracovanie písomných právnych analýz a rozborov na posúdenie rôznych právnych otázok podľa želania klienta.

Paušálne zastupovanie klienta:

Zabezpečenie komplexnej právnej pomoci pre klienta za paušálnu odmenu na neurčitú, či určitú dobu. Zahŕňa všetky úkony právneho charakteru, najmä starostlivosť o zmluvnú agendu klienta, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klienta v súdnych konaniach a konaniach pred inými orgánmi, právne poradenstvo v sídle advokáta či klienta, zastupovanie pri rokovaniach a uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi, príprava valných zhromaždení spoločnosti, vedenie valných zhromaždení, atď.